Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis do Materskej školy-Óvoda V Košútoch

16. 4. 2020

Zápis do Materskej školy-Óvoda

V Košútoch

Oznamujeme rodičom, že zápis do materskej školy 

na školský rok 2020-2021 sa uskutoční

v dňoch 4. a 5. mája 2020 v Materskej škole- Óvoda

v  Košútoch v čase od 9:00- 12:00 hod.

 

o    Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí a bez prehliadky priestorov MŠ

 

o    Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať s materskou školou, môže si vyzdvihnúť formulár žiadosti v materskej škole v deň zápisu

 

o    Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do materskej školy podľa pokynu riaditeľky školy.

 

o    Všetky kontakty so školou sa uskutočnia, čo najbezpečnejším spôsobom  s dôrazom na dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení(rúška, rukavice)

 

o    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať(dodatočne budú priložené)

 

o    Dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

 

o    Žiadosti sú k dispozícií na webovej stránke materskej školy: www.mskosuty.estranky.sk, v tlačenej forme v deň zápisu v materskej škole

 

o    Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete zaslať aj doporučenou poštou na nasledovnú adresu: Materská škola-Óvoda, Košúty 202, 92509

 

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

 

-   Prednostne sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Ostatné podmienky prijatia:

 

-   V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov/ rodičov o prijatie detí do materskej školy uprednostňujeme pri prijímaní deti , ktoré k 1.9.2020 dovŕšia 3 roky ,

súrodencov detí, ktoré už navštevujú MŠ.

-   deti ktoré ovládajú základné hygienické a seba obslužné činnosti a deti, ktoré vedia komunikovať a vyjadriť svoje potreby

a s trvalým pobytom v obci Košúty.

 

 

V Košútoch, dňa 10.04.2020                                                 Katarína Királyová

                                                                                           Riaditeľka materskej školy