Choď na obsah Choď na menu
 


Všeobecné informácie

 


 

Charakteristika materskej školy

Materská škola je dvojtriedna, poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku 3-7 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so zdravotným znevýhodnením. MŠ poskytuje aj možnosť poldenného pobytu.

Hlavným poslaním našej školy je doviesť dieťa na konci predškolského veku k tomu, aby v rozsahu svojich osobných predpokladov získalo základy kompetencií dôležitých  pre jeho ďalší rozvoj i učenie pre život a vzdelávanie.

Zameriame sa na celostný rozvoj osobnosti detí v poznávaní seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry. Komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa ovplyvňujeme kvalitnou stimuláciou, kultivovanou komunikáciou, štýlom práce a profesionalitou učiteliek.

Materská škola vytvára veľmi dobré podmienky na upevňovanie spolupatričnosti a tradícií, organizuje rôzne športové a kultúrno – spoločenské podujatia pre deti , rodičov a pre širokú verejnosť. K silným stránkam materskej školy patrí dobrá úroveň uplatňovania progresívnych a inovačných trendov. Každoročne organizujeme metodické dni v oblasti dopravnej výchovy pre okolité materské školy.

Zameranie  materskej školy:

 Vychádzajúc z podmienok a prostredia materskej školy sa naša škola orientuje :

 •  na zdravý životný štýl
 • na ochranu a tvorbu životného prostredia a pestovanie správnych návykov a postojov k životnému prostrediu
 • na dopravnú výchovu

Priority materskej školy:

 •  partnerský prístup k deťom s akceptovaním individuality každého dieťaťa
 • zabezpečenie systematickej prípravy predškolákov na vstup do prvého ročníka ZŠ s dôrazom na deti s OPŠD
 • stimulácia gramotnosti detí
 • integrácia environmentálnej  , dopravnej výchovy, ľudovej tradície a prvky zdravého životného štýlu do výchovno- vzdelávacieho procesu
 • logopedická starostlivosť v spolupráci s rodičmi
 • poradenská činnosť pre rodičov
 • krúžková činnosť
 • mimoškolské aktivity v spolupráci s rodinou
 • otvorené partnerstvo s rodinou
 • partnerstvo s okolitými MŠ- využívanie cykloparku na školskom dvore