Choď na obsah Choď na menu
 


Prevádzka a vnútorný režim

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch :  od 7,00  do  16,30 hod.

 

Dochádzka detí do MŠ

                      

Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8,oo hod.  a prevezme ho spravidla po 15,oo hod.  Schádzanie detí sa končí o 8,oo hod. neskorší príchod pôsobí rušivo, zasahuje do ďalších organizovaných činností, preto trváme na dodržaní tohto času príchodu. Riaditeľka vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa do materskej školy. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou, alebo učiteľkou príslušnej triedy. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa, dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí. Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, pedag. zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodiča dieťaťa.

Rodičia sú zodpovední za to, že odovzdajú dieťa do materskej školy zdravé. Do MŠ neprijímame deti: so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká, s vírusovými ochoreniami, s hnačkami, so zvracaním, so silným kašlom atď. Rodičia sú povinní oznámiť výskyt infekčnej choroby v mieste bydliska dieťaťa, a to  z dôvodu , aby sa v priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia.

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa, nie mladšie ako desať rokov, alebo inú pedagogickým pracovníkom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.                            

Organizácia a vekové zloženie tried

1 . trieda   4-6    ročné deti        celodenná prevádzka

2.  trieda   3-4    ročné deti        celodenná prevádzka

 

1.trieda – prevádzka od 7,00 hod. – 16,30 hod.

2.trieda - prevádzka od 7,00 hod. - 16,00 hod.

 

 

Denný poriadok

 

ČAS

ČINNOSTI

7,00-8,45

schádzanie detí, hry a  činnosti podľa výberu detí
Zdravotné cvičenie

edukačné aktivity

 

8,45 – 9,30

osobná hygiena, desiata

 

9,30- 11,30

Vzdelávacia aktivita,

pobyt vonku, vychádzka

 

11,30 – 12,15

osobná hygiena

obed

stomatohygiena

 

12,15- 14,30

odpočinok

 

14,30 – 14,45

osobná hygiena

 

14,45 – 15,00

olovrant

 

15,00 – 16,30

hry a činoosti podľa výberu detí

hodnotenie dňa