Choď na obsah Choď na menu
 


Poplatky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených Obcou Košúty/ výňatok z VZN/

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10 €.

Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

  •  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  •  
  •  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona  č. 417/ 2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     
  •  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 
  •  ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom