Choď na obsah Choď na menu
 


Jedáleň

Organizácia v jedálni

Strava sa deťom podáva:   Desiata      od  8,45  do   9,15 hod.

                                          Obed         od 11,45 do 12,15 hod.

                                          Olovrant    od 14,45 do 15,00 hod.

 

Za kvalitu, predpísané množstvo a hygienu stravy a za kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a ich pitný režim. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenútia ich jesť. Tojročné deti pri jedle používajú lyžicu, štvor- až päťročné aj vidličku , 5-6 ročné deti používajú pri jedení kompletný príbor.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca pani vedúcej školskej jedálne, pani kuchárke alebo pani učiteľkám.

Ak zákonný zástupca žiada, aby sa dieťaťu nepodávala určitá potravina, musí postupovať nasledovne:

  • odovzdá triednej učiteľke alebo vedúcej ŠJ písomnú žiadosť, kde uvedie na ktorú potravinu je dieťa alergické a k žiadosti priloží i stanovisko odborného lekára.

V prípade ak zákonný zástupca nemôže z rôznych dôvodov odhlásiť svoje dieťa osobne v materskej škole, môže odhlásiť dieťa zo stravy telefonicky  do 7,30 hod. ráno.

Od 1.10.2010 na základe nariadenia zriaďovateľa sa v školskej jedálni pri MŠ stravujú žiaci z miestnych ZŠ od 12,30  - do 13,00 hod. Za bezpečnosť žiakov v jedálni zodpovedajú učiteľky a vychovávateľky ZŠ.

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa: ZMENA!

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených Obcou Košúty. / výňatok z VZN/:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Výška príspevku podľa predchádzajúcej vety sa určuje nasledovne:

Materská škola/ stravníci od 2- 6 rokov/- 2. finančné pásmo

DESIATA =          0,36 €

OBED     =           0,85 €

OLOVRANT =    0,24 €

Denná stravná jednotka / desiata+obed+olovrant/   SPOLU: 1,45 €

Režijné náklady / za jeden vydaný obed/ :  0,20 €

Finančné náklady za odobratú stravnú jednotku vrátane režiných nákladov:

desiata + obed:                      1,41 €

desiata + obed + olovrant:   1,65 €

 

Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/ 2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zníženie alebo odpustenie príspevku podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa zákona č. 544/2010 Z.z, o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Prihlasovanie- odhlasovanie detí zo stravy: je možné do 7,30 hod. ráno osobne, alebo telefonicky na t.č. 031/7840030.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani  vecná náhrada neposkytuje.

Formy platenia stravného:

Poštovou poukážkou: zaplatiť najneskôr do 5. v mesiaci

Trvalý príkaz: Okrem sumy prosíme uviesť meno dieťaťa

Internet banking: Prosíme uviesť meno dieťaťa

Otázky , prípadné nejasnosti alebo problémy týkajúce sa stravy prosíme konzultovať s vedúcou ŠJ.

Úradné hodiny: Utorok    od 7,00 hod.- do 15,00 hod.